Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Arranger idedugnad!

Skoleelever på ulike trinn ble spurt om hva som var de viktigste egenskapene til en god formidler. Alle svarte det samme. Engasjement, kunnskap og evne til å presentere stoffet på en annerledes og gjerne humoristisk måte.

Hva kan din skole gjøre for å få flere slike lærere? Arranger én idédugnad sammen med dine kolleger, og én sammen med dine elever. Sammenlign resultatet.

Før du setter i gang, hvem tror du har mest engasjement og humor – lærerne eller elevene?

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.